Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - účinné od 21.05.2021

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je SEDLACHECK s.r.o., Púchovská 15, 914 41, Nemšová, IČO: 50970534, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka č. 34956/R, oddiel: Sro., DIČ: 2120544624, platca DPH (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľom internetového obchodu a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

SEDLACHECK s.r.o.
IČO: 50970534
DIČ: 2120544624
IČ DPH: SK2120544624 podľa §4
Sídlo:Púchovská 15, 914 41, Nemšová

Orgán dozoru:Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 032/640 01 09
www.soi.sk

Čísla bankových účtov:
Fio Banka: 2901631941/8330
IBAN: SK41 8330 0000 0029 0163 1941 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

 • Kupujúcim je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci má zaradený v ponuke.
 • Používaním WWW stránok internetového obchodu a vyplnením objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 • Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • Tovar si môže kupujúci objednať nasledovne:

- prostredníctvom internetových stránok,

- e-mailom alebo telefonicky, kontakty sú uvedené v sekcii Kontakt na webovej stránke.

 • Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu (čo aj potvrdzuje pred odoslaním objednávky). Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 • Prijatú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom, alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh tovaru a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
 • Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky najneskôr do vtedy, pokým má objednávka stav „NEVYBAVENÁ“. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na webvej stránke v časti "Môj účet" a „Vaše údaje/objednávky“. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky, alebo e-mailom. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci stornovať najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 14 pracovných dní. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v € alebo CZK v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike a Českej republike.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť.
 • V prípade doplnenia aktuálnej objednávky môže kupujúci požiadať predajcu o jej doplnenie e-mailom alebo telefonicky, pričom nahlási objednávkový kod tovaru a počet ks daného tovaru. Predajca objednávku doplní o daný tovar, pričom systém automaticky po zmene odošle informáciu o zmene objednávky, s komentárom od predajcu (v závislosti od formy platenia za tovar, sa odošle automaticky zmenená zálohová faktúra, prehľad objednávky).
 • Vysvetlivky k stavom vašej objednávky ("Nastavenie účtu (konta)" a „Vaše údaje/objednávky“)

NEVYBAVENÁ .- prijatá objednávka ,

VYBAVUJE SA - prebieha spracovanie objednávky,

VYBAVENÁ - objednávka odoslaná zákazníkovi,

STORNOVANÁ - zrušená objednávka.

 

CENA ZA TOVAR

 • Ceny uvedené na internetových stránkach platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu.
 • Predajca - spoločnosť SEDLACHECK s.r.o. je platca DPH
 • Ceny uvedené na internetových stránkach  sú uvedené v eurách.
 • Všetky zľavy a akciové produkty sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach, tzn. z "Bežnej ceny". Akciový produkt spĺňa všetky náležitosti "Akciového produktu", tzn. pôvodnú cenu "bežnú cenu" produktu, akciovú cenu.
 • K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.
 • Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.

 

PLATBA ZA TOVAR 

 • Zákazníkovi sú na webovej stránke k dispozícii nasledujúce možnosti platby:

- dobierka,

- online platba kartou,

Pri telefónnej objednávke je možnosť platby len prostredníctvom dobierky.

Dobierka: ak zákazník objedná na dobierku, zákazník zaplatí za prijatý tovar priamo kuriérovi alebo v Zásielkovni.

Online platba kartou: ak si zákazník vyberie platobnú metódu online platbu kartou, postupuje podľa pokynov na úhradu po dokončení objednávky. Zákazník bude presmerovaný do Gopay. Výberom tejto možnosti zákazník súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných pre platbu. Ihneď po prijatí platby na účet spoločnosti SEDLACHECK s.r.o. dodáme tovar s ohľadom na uvedené dodacie podmienky.

Žiadame kupujúcich, aby zaplatili presné ceny a použili správny variabilný symbol.

 • Všetky platby musia byť uskutočnené v menách EUR alebo CZK.
 • Faktúru dodáva predávajúci spolu s tovarom.

 

DODACIE PODMIENKY

 • Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na webových stránkach nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.
 • Dodacia doba na tovar, ktorý je v ponuke je nasledovná:
 • ak je tovar na sklade predávajúceho, potom je odoslaný do 24-48 hodín od prijatia objednávky,
 • ak je tovar na OBJEDNÁVKU, o presnom termíne dodania bude kupujúci informovaný do 2 pracovných dní od prijatia objednávky.
 • Doručenie kuriérom je do 24 hodín od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.
 • Doručenie Zásielkovňou je do 24 hodín od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.
 • O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, alebo telefonicky, ak tak nie je uvedené priamo pri produkte na stránkach. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.
 • Pri platbe prevodom, resp. platbe kartou je tovar kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho.

 

DOPRAVA TOVARU

 • Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.
  Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý je uvedený pri zadávaní objednávky:
  kuriérskou službou Packeta Home,
 • Packeta (odberné miesto),
  Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
  Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade, ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.
  V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.
  Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) – slúži ako dodací list, návod na obsluhu a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje).
  Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu, bez ohľadu na vysporiadanie vzniknutej škody s prepravcom. O prepravcovi, ktorý zabezpečuje doručenie tovaru, rozhoduje predávajúci. Cena za dopravu je uvádzaná na doklade o kúpe samostatne a je súčasťou celkovej hodnoty dodaného tovaru.
  Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu, alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
  Náklady na dodanie nadrozmerného, krehkého, alebo ťažkého tovaru sa zaväzuje predávajúci oznámiť kupujúcemu pri potvrdení objednávky.
 • Poplatky za dodanie tovaru sú nasledovné:
  Packeta (odberné miesta) - Úložné miesta ponúkajú zákazníkom možnosť osobného odberu zásielky na vybraných miestach. Na pobočku Zásielkovne je dopravená do druhého dňa. Balík je zvolenom mieste odberu uložený po dobu 7 dní, prípadne je možné úložnú dobu na žiadosť predĺžiť. O tom, že je pre Vás zásielka pripravená k odberu, Vás informuje zasielkovna.sk SMS správou a e-mailom. Balíček je vydaný na základe hesla, ktoré obdržíte v SMS správe. Pri zaslaní cez Packetu je prepravné za cenu 2,80€.
  Packeta Home - pri zaslaní zásielky v rámci Slovenskej republiky je prepravné pod 40€ zs 3,90€ a nad 40€ zadarmo.

 

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 

 • Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v e-shope môže Kupujúci pristupovať do svojho Užívateľského účtu. Zo svojho Užívateľského účtu môže Kupujúci objednávať tovar. V prípade, že to e-shop umožňuje, môže Kupujúci objednávať produkty aj bez registrácie v e-shope.
 • Pri registrácií do Užívateľského účtu a pri objednávaní produktov je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní produktov sú Predávajúcim považované za správne.
 • Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho Zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie Užívateľského účtu tretími osobami.
 • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.
 • Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď Kupujúci svoj Užívateľský účet ďalej nevyužíva, alebo v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osôb.
 • Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o zrušenie užívateľského účtu zaslaním žiadosti na e-mail info@sirupo.sk.
 • Ochrana osobných údajov.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľom internetového obchodu je SEDLACHECK s.r.o., Púchovská 15, 914 41, Nemšová, IČO: 50970534, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka č. 34956/R, oddiel: Sro., DIČ: 2120544624, platca DPH.
 • Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme nevyhnutné osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:
 • meno a priezvisko, presnú adresu vrátane krajiny (resp. adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre),
 • e-mailovú adresu (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim),
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim),
 • ak kupujúcim je firma/živnostník, je potrebné uviesť aj obchodný názov, IČO a IČ DPH.
 • Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje údaje a ďalšie nastaveni prostredníctvom e-mailu, alebo po prihlásení do svojho účtu na webovej stránke.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri vytváraní zákazníckeho účtu, resp. objednávky nakladá v zmysle NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri doručení tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky a teda aj vybavenia objednávky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo na vybavenie konkrétnej objednávky.
 • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade s NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na obdobie 3 roky. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho alebo emailom uvedeným v kontaktoch.

 

ĎAĽŠIE USTANOVENIA

 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

 

POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 • V súlade s ustanovením 7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom spotrebiteľskom balení za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.
 • Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní. Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je potrebné vyplniť nájdete na nasledujúcom formulári:

 

Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je potrebné vyplniť nájdete na nasledujúcom ODKAZE.

 • Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti, bude si predávajúci uplatňovať u kupujúceho úhradu nákladov a náhradu spôsobenej škody v rámci platnej legislatívy tzn. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.
 • V prípade, ak spotrebiteľ chce vrátiť objednaný tovar, ale ten už bude poškodený, použitý, čiastočne opotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, nejedná sa o odstúpenie od zmluvy. Predávajúci môže v takomto prípade odmietnuť plnenie , alebo po dohode s kupujúcim požadovať si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar alebo odmietnuť plnenie.

 

ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

 • Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu vrátiť plnú zaplatenú sumu za produkt v prípade, ak zakúpený produkt nesplnil jeho očakávania. Kupujúci je povinný kontaktovať predávajúceho emailom alebo, požiadať o vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu nesplnenia očakávania. Kupujúci je povinný zaslať nespotrebovaný obsah v originálnom balení na adresu predávajúceho spolu s dôvodom vrátenia, kde musí byť uvedený bankový účet, na ktorý bude predávajúci zasielať plnú sumu za uhradený tovar.
 • Predávajúci zaručuje vrátenie plnej sumy za tovar v prípade, že mu je táto požiadavka zaslaná do 30 dní od prevzatia tovaru.

Podmienky vrátenia peňazí

 • vrátený prírodný produkt značky SIRUPO musí mať aspoň 60% pôvodného obsahu (zvyškové množstvo bude našimi pracovníkmi skontrolované)
 • obsah produktu nesmie byť nahradený iným, cudzím obsahom
 • uvedenie dôvodu, prečo nie ste s produktom spokojná/ý
 • na e-mail info@sirupo.sk zaslať informáciu o tom, že produkt vraciate spolu s dátumom odoslania zásielky, vrátane čísla účtu, na ktorý vám máme peniaze vrátiť
 • vrátenie peňazí je možné do 30 dní od doručenia produktu
 • predmetný produkt zaslať na adresu: SEDLACHECK s.r.o., Púchovská 15, 914 41, Nemšová

Tovar neposielajte na dobierku, zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

PRÁVNA DOLOŽKA COPYRIGHT

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti SEDLACHECK s.r.osú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb.Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou, alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz